Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Cris­tiano Ronal­do

Cris­tiano Ronal­do ur. 5 lutego 1985 roku w Fun­chal) – por­tu­gal­s­ki piłkarz, gra­ją­cy na pozy­cji napast­ni­ka, zawod­nik Realu Madryt i reprezen­tacji Por­tu­galii.

Klubową kari­erę Ronal­do rozpoczął w wieku 8 lat, w małym klu­bie CF Andor­in­ha, gdzie sprzą­tał jego ojciec. W wieku 10 lat zain­tere­sowały się nim dwa najwięk­sze klu­by z Madery: CS Marí­ti­mo i CD Nacional, ale ostate­cznie trafił do Nacionalu, gdzie grał do 2001 r., bowiem w tym roku przeniósł się do Sportin­gu. W cza­sie mis­tr­zostw Europy U‑17 był obser­wowany przez Liv­er­pool i Juven­tus po tym, jak jego zespół pokon­ał reprezen­tację Anglii, lecz ostate­cznie trafił do Man­ches­teru Unit­ed. W spotka­niu Ligi Mis­trzów Man­ches­teru Unit­ed z AS Roma (7:1) strzelił swo­je pier­wsze gole w Cham­pi­ons League. Mis­trz Anglii w sezonie 2006/2007 oraz 2007/2008 z drużyną Man­ches­teru Unit­ed.

W sezonie 2007/2008 wraz ze swo­ją drużyną zdobył Puchar Europy po wygranym 6:5 w rzu­tach karnych finale z Chelsea. Po tym zwycięst­wie został wybrany najlep­szym graczem Ligi Mis­trzów 2007/2008. W 2008 r. został lau­re­atem Złotej Pił­ki mag­a­zynu France Foot­ball. W czer­w­cu 2009 Man­ches­ter Unit­ed zaak­cep­tował propozy­cję kup­na Cris­tiano Ronal­do złożoną przez Real Madryt. Hisz­pańs­ki klub zaofer­ował za piłkarza 93,2 mln euro. 26 czer­w­ca 2009 Ronal­do został ofic­jal­nie ogłos­zony nowym piłkarzem Realu i tym samym stał się naj­droższym piłkarzem w his­torii. Na jego prezen­tacji zjaw­iło się pon­ad 80 tys. widzów, co również jest reko­r­dem jeśli chodzi o liczbę osób na prezen­tacji jed­nego zawod­ni­ka. Wcześniejszy reko­rd należał do prezen­tacji Diego Maradony, którego w Neapolu przy­witało 75 tys. widzów. Por­tu­gal­czyk otrzy­mał numer 9 z którym w Realu grali m.in. Alfre­do Di Sté­fano czy Brazyli­jczyk Ronal­do. W sezonie 2010/2011 Cris­tiano Ronal­do został zgłos­zony do roz­gry­wek Primera División z numerem 7. W dniu 15 grud­nia 2013 r. w Fun­chal, które jest rodzin­nym miastem Ronal­do otwor­zono muzeum poświę­cone jego kari­erze.