Tag Archives: 3

By móc grać przez inter­nat musimy spełnić następu­jące warun­ki: Najlepiej mieć ory­gi­nal­ną wer­sję gry, szczegól­nie z dodatkiem “Armage­don Blade”, Pro­gram do tworzenia wirtu­al­nej sieci LAN o nazwie hamah­ci lub pro­gram Game Ranger,\ Stałe podłącze­nie do inter­ne­tu. To są najważniejsze 3 funkc­je do spełnienia.\

Leave a comment