Umiejęt­noś­ci powin­niśmy wybier­ać według klasy bohat­era. Jeżeli mamy drui­da to będziemy szkolić go w kierunku mag­icznym, a nie bojowym.

Należy uważnie pomyśleć zan­im wybierze­my umiejęt­ność, bo np. nie weźmiemy “Naw­igacji”, jeżeli na mapie jest mało obszarów wod­nych. Nie potrze­ba nam “Dowodzenia” i “Szczęś­cia”, jeżeli mamy w ekwipunku arte­fakt doda­ją­cy szczęś­cie i/lub morale.
Posi­ada­jąc arte­fakt zwięk­sza­ją­cy zdol­noś­ci łucznicze, może­my wybrać umiejęt­ność “Łucznict­wo”, bo będziemy mieli jeszcze więk­szą skuteczność naszych jed­nos­tek strze­la­ją­cych.

Na początku gry dobrze jest posiąść umiejęt­ność “Nau­ka”, wtedy nasz bohater będzie otrzymy­wał więk­sze iloś­ci doświad­czenia. Bard­zo przy­dat­na jest też “Logisty­ka” zwięk­sza­ją­ca ruch naszego bohat­era. Warto również zdobyć “Mądrość”, dzię­ki której może­my poz­nać wszys­tkie zak­lę­cia. Umiejęt­ność “Tak­ty­ka”, bard­zo się przy­da­je przed rozpoczę­ciem bitwy, ponieważ może­my ustaw­ić nasze wojs­ka na odpowied­nich pozy­c­jach. Istotne umiejęt­noś­ci to także “Atak”, dzię­ki które­mu naszym stworom zwięk­szy się licz­ba obrażeń zadawanych wrogim odd­zi­ałom, “Płat­nerst­wo” zwięk­szy naszym jed­nos­tkom skuteczność obrony na polu bitwy oraz “Odporność”, która będzie chroniła nasz odd­zi­ał przed zak­lę­ci­a­mi rzu­cany­mi przez wro­giego bohat­era.

  • Posted on 12. listopada 2014
  • Written by Karol Miechowiecki
  • Categories: Bez kategorii
Leave a comment
Heroes III

Heroes III

By móc grać przez inter­nat musimy spełnić następu­jące warun­ki:

  1. Najlepiej mieć ory­gi­nal­ną wer­sję gry, szczegól­nie z dodatkiem “Armage­don Blade”,
  2. Pro­gram do tworzenia wirtu­al­nej sieci LAN o nazwie hamah­ci lub pro­gram Game Ranger,\
  3. Stałe podłącze­nie do inter­ne­tu.

To są najważniejsze 3 funkc­je do spełnienia.\

Leave a comment

Witaj w sieci to 4 art. To jest Twój pier­wszy wpis. Zmody­fikuj go lub usuń, a następ­nie rozpocznij blo­gowanie!

1 Comment