Tag Archives: Dom Młodzieży im. bł.Laury Vicuni

Warsztaty w Poznaniu — film

Opublikowano w dziale 2014, Filmy 2014, Relacje 2014

Pro­jekt w Pozna­niu roz­po­czę­ły w paź­dzier­ni­ku 2014 r. warsz­ta­ty malar­skie w Gale­rii Vent­zi (Vent­zi Art Gal­le­ry). Wzię­ła w nim udział mło­dzież z Domu Mło­dzie­ży im. Domi­ni­ka Savio i Domu Mło­dzie­ży im. bł. Lau­ry Vicu­ni w Pozna­niu. Pro­wa­dze­nie: Vent­zi­slav Pirian­kov.

Kolej­ne week­en­do­we warsz­ta­ty w Domu Mło­dzie­ży to taniec współ­cze­sny. Pro­wa­dze­nie: Mag­da­le­na Przy­bysz.