Art of Styling

Wyróżnij swoje ciało

Tatuaż, HIVWZW. Jakimi chorobami można się zarazić podczas robienia tatuażu?

Autor:Kamil Śred­ni­awa

Steryl­ność to pod­stawa funkcjonowa­nia każdego pro­fesjon­al­nego salonu tat­u­ażu. Jed­nak nie każdy tat­u­ażys­ta przestrze­ga odpowied­nich zasad higieny. Może wtedy dojść do zakaże­nia, którego skut­ki z pewnoś­cią będą bardziej bolesne niż samo wyko­nanie tat­u­ażu. Sprawdź, jaki­mi choroba­mi moż­na się zaraz­ić pod­czas robi­enia tat­u­ażu.

Tat­u­aż, wyko­nany w niehigien­icznych warunk­ach może spraw­ić, że pad­niesz ofi­arą jed­nej z groźnych chorób: HIV, HBV czy HCV. Tężecgruźli­ca też mogą w ten sposób wniknąć do two­jego orga­niz­mu.

Tatuaż i HCV

HCV, czyli wirus zapale­nia wątro­by typu C, przy­czy­nia się do marskoś­ci i raka wątro­by. Posi­adacz tat­u­ażu przez wiele lat może nie zdawać sobie sprawy, że jest nosi­cielem HCV, ponieważ czas inkubacji wirusa w naszym orga­nizmie może trwać od 5 do 35 lat. Do zakaże­nia dochodzi pod­czas kon­tak­tu krwi włas­nej z krwią oso­by chorej. Z tego powodu wirus najczęś­ciej przenosi się pod­czas zabiegów medy­cznych i wykony­wa­nia tat­u­ażu.

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/tatuaz-hiv-i-wzw-jakimi-chorobami-mozna-sie-zarazic-robiac-tatuaz_41369.html

Tatuaż i HBV

HBV to wirus zapale­nia wątro­by typu B. Czas jego roz­wo­ju w naszym orga­nizmie wynosi ok. 15–20 lat. Wirus prowadzi do różnych postaci zakaże­nia wątro­by: od bezob­ja­wowych po te ostre, które mogą powodować śmierć. Wielo­let­nie bada­nia potwierdza­ją, że wirus HBV jest tak samo rakotwór­czy jak tytoń, w związku z tym przy­czy­nia się do pier­wot­nego raka wątro­by.

Tatuaż i HIV

HIV to zespół nabytego braku odpornoś­ci, który prowadzi do całkowitego upośledzenia układu immuno­log­icznego. Jeśli tat­u­ażys­ta nie steryl­izu­je narzędzi wielokrot­nego użytku, może dojść do zakaże­nia. Na szczęś­cie HIV jest bard­zo wrażli­wym wirusem i ginie w tem­per­aturze 60 stop­ni Cel­sjusza. Nie jest też odporny na niskie tem­per­atu­ry i związ­ki chloru. W związku z tym steryl­iza­c­ja narzędzi do tat­u­ażu w autok­law­ie, gdzie panu­je tem­per­atu­ra 150 stop­ni Cel­sjusza, z pewnoś­cią zniszczy wirusa.

Tatuaż i gruźlica

Jeśli w salonie tat­u­ażu nie są przestrze­gane określone zasady higieny, może­my wyjść ze skórą pokry­tą bak­te­ri­a­mi odpowiedzial­ny­mi za gruźlicę. Zazwyczaj wirus zna­j­du­je się w tuszu, opa­trunku lub wodzie z pig­men­tu. Właśnie w tym ostat­nim środowisku rozwi­ja się najszy­b­ciej. Oso­by zdrowe są odporne na wirusa, jed­nak u osób z osłabionym ukła­dem immuno­log­icznym prąt­ki gruźl­i­cy mogą prowadz­ić nawet do śmier­ci. Dlat­ego przed udaniem się do salonu tat­u­ażu warto wykon­ać bada­nia krwi w celu sprawdzenia, czy nasz układ odpornoś­ciowy funkcjonu­je praw­idłowo.

Tatuaż i tężec

Do zakaże­nia tężcem dochodzi w wyniku kon­tak­tu z bak­te­ri­a­mi Clostrid­i­um tetani, czyli laseczka­mi tęż­ca. Wydziela­ją one tru­ciznę, która ataku­je układ ner­wowy, co objaw­ia się skur­czem i szty­wnoś­cią mięśni. Tężcem moż­na się zaraz­ić w wyniku nakłu­cia zakażoną igłą, czyli np. w trak­cie wykony­wa­nia tat­u­ażu lub przekłuwa­nia uszu.

 

Średni • 1 grudnia 2014


Previous Post

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *