Art of Styling

Wyróżnij swoje ciało

Tatuaż, HIVWZW. Jakimi chorobami można się zarazić podczas robienia tatuażu?

Autor:Kamil Śred­ni­awa Steryl­ność to pod­stawa funkcjonowa­nia każdego pro­fesjon­al­nego salonu tat­u­ażu. Jed­nak nie każdy tat­u­ażys­ta przestrze­ga odpowied­nich zasad higieny. Może wtedy dojść do zakaże­nia, którego skut­ki z pewnoś­cią będą bardziej bolesne niż samo wyko­nanie tat­u­ażu. Sprawdź, jaki­mi choroba­mi moż­na się zaraz­ić pod­czas robi­enia tat­u­ażu. Tat­u­aż, wyko­nany w niehigien­icznych warunk­ach może spraw­ić, że pad­niesz ofi­arą jed­nej z groźnych chorób: HIV, HBV czy HCV. Tężec i gruźli­ca też…

Con­tin­ue Read­ing

Tatuować może się każdy

więcej zdjęć (124) » Coraz więcej osób decy­du­je się na duże, bar­wne tat­u­aże. fot. Seag­ull Tat­too Kolorowy albo jed­no­li­ty, dyskret­ny, schowany albo wprost prze­ci­wnie — widoczny i odważny. Tat­u­aż dos­tosowany do naszego charak­teru może być ozdobą, nieprze­myślany — niech­cianą pamiątką na całe życie. Masz ochotę na tat­u­aż? W Trójmieś­cie dzi­ała pon­ad 30 studiów tat­u­ażu Najpierw uży­wany pod­czas obrzędów rytu­al­nych lub wśród wojown­ików w społeczeńst­wach pier­wot­nych, potem zaanek­towany przez sub­kul­turę więzi­en­ną, a następ­nie przez środowiska artysty­czne…

Con­tin­ue Read­ing

JAK DOBRAĆ FRYZURĘ DO KSZTAŁTU TWARZY?

Na początku trze­ba wiedzieć jaki ma się ksz­tałt twarzy, szczegółowo opisałem to tutaj. Ogól­na idea jest taka, żeby poprzez zmi­anę fryzury zmienić opty­cznie wygląd twarzy tak, żeby jak najbardziej przy­pom­i­nała typ owal­ny, który uważany jest za najbliższy ide­al­ne­mu. Z drugiej strony jeśli masz owal­ną twarz, to wcale nie możesz poz­wolić sobie na wszys­tko, żeby nie zaburzyć pro­por­cji. Oczy­wiś­cie to wszys­tko tylko teo­ria, a dobranie odpowied­niej fryzury to swego rodza­ju sztu­ka, do której potrzeb­ne…

Con­tin­ue Read­ing

Jestem Facetem i o siebie dbam

POSTS TAGGEDGALERIE FRYZURWSZYSTKIE WPISY 14 23 LIS PIELĘGNACJA FRYZURY DLA MĘŻCZYZN Z DŁUGIMI WŁOSAMI I tak oto przyszło łyse­mu robić galer­ię z długi­mi włosa­mi. 🙂 Ciężko było znaleźć coś sen­sownego, zazwyczaj pojaw­ia­ją się te same wzorce – ale przy­na­jm­niej zostały tutaj przed­staw­ione z różnych stron. Zresztą pisząc „długie włosy” nie raz miałem na myśli „długie” i „dłuższe”. Trud­no tu o jakąś jas­ną klasy­fikację. Czy­taj…

Con­tin­ue Read­ing

Modne Fryzury 2014/2015r.

Panowie w tym sezonie mają dużą dowol­ność w kwestii fryzur. Z obiegu wypada­ją jedynie bard­zo krótkie i bard­zo długie cię­cia. Ultra-mod­­nym dodatkiem wciąż jest bro­da — zobaczy­cie ją w praw­ie każdej kam­panii reklam­owej męs­kich kolekcji! W tym sezonie styliś­ci fryzur i pro­jek­tan­ci lan­su­ją: 1. Under­cut, czyli tzw. wycięte boki i tył przy zostaw­ionej górze 2. Dłu­go z przo­du i krótko z tyłu 3. Zaczesy­wanie włosów do góry 4.…

Con­tin­ue Read­ing