Biografia Kaliego

kilKali, właś­ci­wie Marcin Gutkows­ki (ur. 22 październi­ka 1981 w Krakowie) – pol­s­ki rap­er. Marcin Gutkows­ki znany jest przede wszys­tkim z wys­tępów w zes­pole hip-hopowym Fir­ma, którego był członkiem w lat­ach 2000–2010. Od 2011 roku prowadzi solową dzi­ałal­ność artysty­czną. Współt­worzy także kolek­tyw Gan­ja Mafia. Goś­cił pon­ad­to na pły­tach takich wykon­aw­ców jak: Boss­ki Roman, DJ 600V, Hemp Gru, Paluch, Popek, Slums Attack oraz WWO.

ganja mafia

wiesz coGan­ja Mafia to mar­ka odzieżowa, ludzie po tej samej stron­ie barykady oraz sposób myśle­nia i postępowa­nia. Wład­cy plan­e­ty ziemia od daw­na wiedzą jak potężne są konopie i z tego wzglę­du nie pozwala­ją nam zwykłym ludziom z niej korzys­tać. W zami­an dali nam alko­hol upośledza­ją­cy i wyniszcza­ją­cy człowieka pod każdym wzgle­dem. Pomi­ja­jąc zas­tosowanie prze­mysłowe oraz lecznicze konopii oni boją sie najbardziej tego że pale­nie suszu uwal­nia, posz­erza i rozwi­ja świado­mośc każdego człowieka. Zaczy­namy myśleć, kon­tem­plować, medy­tować, zada­je­my pyta­nia i szukamy odpowiedzi. Zaczy­namy eksplorować swo­je wnętrze i zgłe­bi­ać tajem­nice życia.