Chow Chow — futrzak z Chin

Chow Chow należy do szpiców, jed­nej z najs­tarszej grupy psów. Pier­wsze wzmi­an­ki o rasie pojaw­iły się w XI w p.n.e. W cza­sie panowa­nia dynas­tii Han wyko­nano wiele fig­urek glini­anych oraz mal­owideł przed­staw­ia­ją­cych tę rasę. Jest to rasa chińs­ka. Do Chin trafiła z Tybe­tu lub Mandżurii. Od początku były otoc­zone czcią i cieszyły się szczegól­ny­mi wzglę­da­mi. Mnisi uważali że chow chow szczekaniem odga­nia złe duchy, dlat­ego pil­nowały świą­tyń. Leg­en­da głosi że tylko chowom dane było zlizy­wać kawał­ki nie­ba spada­jące na ziemię, dlat­ego ich język jest niebies­ki.

Psy rasowe

 

PZK - logoDzię­ki uprze­j­moś­ci naszego rodz­imego Związku Kyno­log­icznego mogliśmy stworzyć rank­ing najpop­u­larniejszych ras psów w Polsce. Oczy­wiś­cie mowa jest o psach rodowodowych, bo tylko takie są uznawane za rasowe. Trzy pier­wsze miejs­ca nie zaskoczą chy­ba niko­go.