Zajęcia 2019

Tworzenie kostiumów – Irma Tylor

Pod­czas dwu­go­dzin­ne­go spo­tka­nia uczest­ni­cy dowie­dzie­li się czym jest zawód kostiu­mo­gra­fa i jak wyglą­da jego pra­ca oraz pro­ces pro­jek­to­wa­nia kostiu­mów — od pomy­słu do reali­za­cji. Zapre­zen­to­wa­no uczest­ni­kom przy­kła­dy dwóch kostiu­mów ze spek­ta­kli teatral­nych, któ­re mogli dokład­nie obej­rzeć, dotknąć oraz przy­mie­rzyć. W dru­gim eta­pie mogli zada­wać pyta­nia doty­czą­ce pra­cy kostiu­mo­gra­fa. Gru­pa obej­rza­ła pro­jek­ty kostiu­mów ze sław­nych fil­mów — od naj­star­szych, takich jak „Czar­no­księż­nik z kra­iny Oz” do współ­cze­snych fil­mów np. „Gwiezd­ne woj­ny” czy „The Grand Budha­pest Hotel”. Roz­ma­wia­li­śmy o moż­li­wo­ściach kostiu­mo­wych w fil­mie i róż­ni­cach mię­dzy pra­cą w teatrze a fil­mie. Na koniec uczest­ni­cy dosta­li zada­nie zapro­jek­to­wać kostium do ulu­bio­nej posta­ci z lite­ra­tu­ry czy fil­mu za pomo­cą tech­ni­ki kola­żu. Do użyt­ku mie­li gaze­ty modo­we, nożycz­ki, klej oraz bia­łe kart­ki. Zada­nie to mia­ło pobu­dzić wyobraź­nię i poka­zać cie­ka­wą i inną meto­dę projektowania.

Praca z kamerą – Piotr Czekalski

W trak­cie dwu­go­dzin­nych warsz­ta­tów uczest­ni­cy mie­li moż­li­wość zapo­zna­nia się z realia­mi pra­cy przed kame­rą. Roz­po­czę­li­śmy od pre­zen­ta­cji histo­rii roz­wo­ju tech­ni­ki fil­mo­wej na prze­strze­ni lat –od pierw­sze­go fil­mu bra­cie Lumie­re po naj­now­sze roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne. Następ­nie zaję­li­śmy się roz­sta­wie­niem oświe­tle­nia i gre­en scre­ena wraz ze wska­zów­ka­mi doty­czą­cy­mi ich pra­wi­dło­we­go roz­miesz­cze­nia pod kątem fil­mo­wa­nia tech­ni­ką blue box. Kolej­nym eta­pem było napi­sa­nie przez uczest­ni­ków krót­kich etiud, któ­re następ­nie nagry­wa­li­śmy. W trak­cie nagry­wa­nia uczest­ni­cy otrzy­my­wa­li wska­zów­ki doty­czą­ce usta­wie­nia przed kame­rą oraz pra­wi­dło­we­go odgry­wa­nia scen. Warsz­ta­ty zakoń­czy­li­śmy poka­zem scen wraz z narzu­co­nym w mon­ta­żu tłem do wybra­nej sceny.

Choreografia i praca z ciałem – Iga Dzięgielewska

Celem warsz­ta­tów jest przy­bli­że­nie pra­cy cho­re­ogra­fa w teatrze. Uka­za­nie róż­nych tech­nik pra­cy, przy­bli­że­nie pro­ce­su cho­re­ogra­ficz­ne­go, zależ­no­ści mię­dzy twór­ca­mi pra­cu­ją­cy­mi przy spek­ta­klu, zapo­zna­nie uczestniczek/ków z róż­ny­mi tech­ni­ka­mi tanecz­ny­mi oraz roz­sze­rze­nie defi­ni­cji tań­ca po ruch codzien­ny, któ­ry każ­dy z nas wyko­nu­je, roz­bu­dze­nie prze­ko­na­nia, iż każ­da oso­ba może pro­jek­to­wać ruch nie­ko­niecz­nie posia­da­jąc umie­jęt­no­ści tech­nicz­ne. Celem jest rów­nież roz­bu­dze­nie wyobraź­ni rucho­wej i kre­atyw­no­ści poprzez wyko­rzy­sta­nie zróż­ni­co­wa­nych jako­ści ruchowych.

Pisanie scenariusza etiudy – Adam Biernacki

Zaję­cia z two­rze­nia sce­na­riu­sza, poczy­na­jąc od mikro-fabu­łek, a koń­cząc na szki­cu peł­ne­go sce­na­riu­sza. Pra­co­wa­li­śmy nad budo­wa­niem inte­re­su­ją­cych sytu­acji sce­nicz­nych, inspi­ru­jąc się miej­scem, oko­licz­no­ścia­mi, rela­cja­mi. Poprzez zaba­wę zaj­mo­wa­li­śmy się kre­atyw­ny­mi poszu­ki­wa­nia­mi nie­ste­re­oty­po­wych roz­wią­zań sce­nicz­nych i two­rzy­li­śmy z nich histo­rie zwra­ca­jąc uwa­gę na popraw­ne pro­wa­dze­nie uwa­gi widza.