Z wizytą w Teatrze Kamienica

Justyna SieńczyłłoDzię­ki uprzej­mo­ści Pani Justy­ny Sień­czył­ło zosta­li­śmy zapro­sze­ni na wyciecz­kę do Teatru Kamie­ni­ca. Pani Justy­na opro­wa­dzi­ła nas po teatrze i dokład­nie opo­wie­dzia­ła histo­rię miej­sca. Zwie­dzi­li­śmy wszyst­kie zaka­mar­ki – od przed­wo­jen­nych piw­nic po sce­nę i gar­de­ro­bę. Ogrom­ne wra­że­nie zro­bi­ła na nas jedy­na powsta­ła makie­ta przed­wo­jen­nej War­sza­wy znaj­du­ją­ca się w piw­ni­cach teatru. Na koniec słu­cha­li­śmy o pra­cy akto­ra oraz aneg­dot z kory­ta­rzy teatralnych.