Warsztaty 2019

Pro­jekt „Chodź­my do teatru” opie­ra się na idei edu­ka­cji spo­łecz­nej przez sztu­kę. Ma za zada­nie obu­dzić potrze­bę obco­wa­nia z kul­tu­rą poprzez bez­po­śred­ni kon­takt z nią we wspól­nych dzia­ła­niach arty­stycz­nych osób począt­ku­ją­cych ze spe­cja­li­sta­mi repre­zen­tu­ją­cy­mi róż­ne zawo­dy teatralne.

Doświad­cze­nia twór­ców Teatru Ogni­sko z wie­lu lat pra­cy z mło­dy­mi ludź­mi poka­zu­ją, że meto­da edu­ka­cji przez sztu­kę daje ogrom­ne szan­se na posze­rze­nie per­spek­ty­wy postrze­ga­nia świa­ta i pobu­dza do rze­czy­wi­stej zmia­ny w życiu.

Poka­zał to w szcze­gól­no­ści pro­jekt „to4art Sztu­ka w wyda­niu IT”, reali­zo­wa­ny w 2014 r. wśród mło­dzie­ży z mło­dzie­żo­wych ośrod­ków wycho­waw­czych i socjo­te­ra­peu­tycz­nych z róż­nych regio­nów Pol­ski, współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków MKiDN. Pro­jekt „to4art(2) Chodź­my do teatru” jest jego ide­ową kontynuacją.

W ramach tego­rocz­nej edy­cji uczest­ni­cy mie­li oka­zję odbyć tema­tycz­ne warsz­ta­ty w ramach spo­tkań z twór­ca­mi teatral­ny­mi oraz stwo­rzyć dwa spek­ta­kle – „Bazy­li­szek i resz­ta feraj­ny” na pod­sta­wie legend o War­sza­wie w reży­se­rii Mate­usza Olszew­skie­go oraz „War­sza­wa 1944÷2019” inspi­ro­wa­ny tomi­kiem Anny Świrsz­czyń­skiej „Budo­wa­łam bary­ka­dę” w reży­se­rii Mar­ci­na Zbyszyńskiego.

Dzię­ki gościn­no­ści Bie­lań­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry mogli­śmy pra­co­wać w miej­scu przy­ja­znym kul­tu­rze; pre­mie­ra spek­ta­kli odby­ła się na dużej sce­nie w pro­fe­sjo­nal­nych warunkach.

~ Organizator: Teatr Ognisko ~
~ Partnerzy: Grantland Sp. z o.o. ~ Bielański Ośrodek Kultury ~
~ Projekt współfinansowany przez: miasto stołeczne Warszawa ~

Teatr Ognisko - logoGrantland Sp. z o.o.Bielański Ośrodek Kultury
Warszawski Program Edukacji Kulturalnejm. st. Warszawa