Warsztaty 2014

nowe media

Warsztaty komputerowe

Prowadzenie:

Michał Maciejewski

Część pro­jek­tu to4art pod nazwą Nowe media kry­je w sobie mię­dzy inny­mi warsz­ta­ty kom­pu­te­ro­we dla wycho­wan­ków pla­có­wek współ­pra­cu­ją­cych przy pro­jek­cie. Tema­tem warsz­ta­tów było two­rze­nie i zarzą­dza­nie pro­stą witry­ną inter­ne­to­wą. czy­taj dalej →

Dokumentowanie artystyczne

Prowadzenie:

Jakub Palusz­kie­wicz

Czę­ścią warsz­ta­tów to4art było Doku­men­to­wa­nie arty­stycz­ne, pro­wa­dzo­ne przez Jaku­ba Palusz­kie­wi­cza, któ­re odby­ło się w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym im. J. Kor­cza­ka w Anto­nie­wie, k. Sko­ków.czy­taj dalej →

7W

Prowadzenie:

Adam Łoniew­ski

Część pro­jektu to4art zre­ali­zo­wana przez Ada­ma Łoniew­skiego to cykl warsz­ta­tów dążą­cych do stwo­rze­nia inter­ne­to­wego seria­lu teatral­nego pod tytu­łem 7W (Wejdź w to – Wymyśl – Wyre­ży­se­ruj – Wypro­du­kuj – Wrzuć – Wypro­muj – Wygraj). Odby­ły się one w ośrod­ku w Róża­nym­sto­ku. czy­taj dalej →

do góry

 

słowo

Dokumentowanie artystyczne

Prowadzenie:

Jakub Palusz­kie­wicz

Czę­ścią warsz­ta­tów to4art było Doku­men­to­wa­nie arty­stycz­ne, pro­wa­dzo­ne przez Jaku­ba Palusz­kie­wi­cza, któ­re odby­ło się w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym im. J. Kor­cza­ka w Anto­nie­wie, k. Sko­ków.czy­taj dalej →

7W

Prowadzenie:

Adam Łoniew­ski

Część pro­jektu to4art zre­ali­zo­wana przez Ada­ma Łoniew­skiego to cykl warsz­ta­tów dążą­cych do stwo­rze­nia inter­ne­to­wego seria­lu teatral­nego pod tytu­łem 7W (Wejdź w to – Wymyśl – Wyre­ży­se­ruj – Wypro­du­kuj – Wrzuć – Wypro­muj – Wygraj). Odby­ły się one w ośrod­ku w Róża­nym­sto­ku. czy­taj dalej →

Teatr fizyczny

Prowadzenie:

Dawid Żakow­ski

Czę­ścią pro­jek­tu to4art były warsz­ta­ty Teatr fizycz­ny, pro­wa­dzo­ne przez Dawi­da Żakow­skie­go, któ­re odby­ły się w ośrod­ku w Józe­fo­wie. czy­taj dalej →

Drama

Prowadzenie:

Paweł Pasz­ta

Pro­wa­dzą­cym warsz­ta­ty Dra­my był Paweł Pasz­ta. Swo­je zaję­cia zre­ali­zo­wał w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie. czy­taj dalej →

do góry

 

art

Warsztaty malarskie

Prowadzenie:

Vent­zi­slav Piriankov

Warsz­ta­ty malar­skie zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne z uczest­ni­ka­mi pro­gra­mu to4art z Domu Mło­dzie­ży w Pozna­niu. Odby­ły się one w Gale­rii Vent­zi, w gru­pie zin­te­gro­wa­nej, z mło­dzie­żą przy­go­to­wu­ją­cą się na stu­dia arty­stycz­ne.czy­taj dalej →

Sitodruk

Prowadzenie:

Aga­Br­wi

Zaję­cia z sito­dru­ku, któ­re odby­ły się w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie i w war­szaw­skim środ­ku „KAT”, to kolej­na część pro­jek­tu to4art. czy­taj dalej →

Warsztaty fotograficzne

Prowadzenie:

Mar­ta Ankiersztejn

Warsz­ta­ty foto­gra­ficz­ne odby­ły się w Mło­dzie­żo­wych Ośrod­kach Socjo­te­ra­pii i Mło­dzie­żo­wych Ośrod­kach Wycho­waw­czych na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go. czy­taj dalej →

Recykling — Upcykling

Prowadzenie:

Aga­ta Życzkowska

Czę­ścią warsz­ta­tów to4art były warsz­ta­ty pla­stycz­ne w opar­ciu o recy­kling i upcy­kling prze­pro­wa­dzo­ne mię­dzy inny­mi w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii w Zie­lon­ce, w Inter­na­cie Rudzien­ko. czy­taj dalej →

Performance

Prowadzenie:

Tho­mas Harzem ~ Jan Zim­mer­mann

Część pro­jek­tu to4art to warsz­ta­ty muzycz­no-per­for­ma­tyw­ne, któ­re odby­ły się w trzech ośrod­kach na Mazow­szu. czy­taj dalej →

do góry

 

teatr

Teatr fizyczny

Prowadzenie:

Dawid Żakow­ski

Czę­ścią pro­jek­tu to4art były warsz­ta­ty Teatr fizycz­ny, pro­wa­dzo­ne przez Dawi­da Żakow­skie­go, któ­re odby­ły się w ośrod­ku w Józe­fo­wie. czy­taj dalej →

Drama

Prowadzenie:

Paweł Pasz­ta

Pro­wa­dzą­cym warsz­ta­ty Dra­my był Paweł Pasz­ta. Swo­je zaję­cia zre­ali­zo­wał w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie. czy­taj dalej →

Warsztaty Fundacji Jubilo

Prowadzenie:

Fun­da­cja Jubilo

W Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 2 we Wro­cła­wiu odby­ły się warsz­ta­ty teatral­no-muzycz­ne pro­wa­dzo­ne przez człon­ków Fun­da­cji Jubi­lo — Agniesz­kę Bre­sler, Die­go Pileg­gie­go, Joshua Doerk­se­na, Pio­tra Ant­ka Kur­ja­tę. czy­taj dalej →

7W

Prowadzenie:

Adam Łoniew­ski

Część pro­jektu to4art zre­ali­zo­wana przez Ada­ma Łoniew­skiego to cykl warsz­ta­tów dążą­cych do stwo­rze­nia inter­ne­to­wego seria­lu teatral­nego pod tytu­łem 7W (Wejdź w to – Wymyśl – Wyre­ży­se­ruj – Wypro­du­kuj – Wrzuć – Wypro­muj – Wygraj). Odby­ły się one w ośrod­ku w Róża­nym­sto­ku. czy­taj dalej →

do góry

 

muzyka

Warsztaty taneczne

Prowadzenie:

Mag­da­le­na Przy­bysz ~ Alek­san­dra Bożek-Muszyńska

Muzycz­na część pro­jek­tu to4art zawie­ra­ła mię­dzy inny­mi warsz­taty tanecz­ne, opar­te o tech­nikę tań­ca współ­cze­snego. Odby­ły się one w ośrod­kach mazo­wiec­kich i w Domu Mło­dzieży w Pozna­niu. czy­taj dalej →

Performance

Prowadzenie:

Tho­mas Harzem ~ Jan Zim­mer­mann

Część pro­jek­tu to4art to warsz­ta­ty muzycz­no-per­for­ma­tyw­ne, któ­re odby­ły się w trzech ośrod­kach na Mazow­szu. czy­taj dalej →

Warsztaty Fundacji Jubilo

Prowadzenie:

Fun­da­cja Jubilo

W Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 2 we Wro­cła­wiu odby­ły się warsz­ta­ty teatral­no-muzycz­ne pro­wa­dzo­ne przez człon­ków Fun­da­cji Jubi­lo — Agniesz­kę Bre­sler, Die­go Pileg­gie­go, Joshua Doerk­se­na, Pio­tra Ant­ka Kur­ja­tę. czy­taj dalej →

do góry

 

film

Dokumentowanie artystyczne

Prowadzenie:

Jakub Palusz­kie­wicz

Czę­ścią warsz­ta­tów to4art było Doku­men­to­wa­nie arty­stycz­ne, pro­wa­dzo­ne przez Jaku­ba Palusz­kie­wi­cza, któ­re odby­ło się w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym im. J. Kor­cza­ka w Anto­nie­wie, k. Sko­ków.czy­taj dalej →

7W

Prowadzenie:

Adam Łoniew­ski

Część pro­jektu to4art zre­ali­zo­wana przez Ada­ma Łoniew­skiego to cykl warsz­ta­tów dążą­cych do stwo­rze­nia inter­ne­to­wego seria­lu teatral­nego pod tytu­łem 7W (Wejdź w to – Wymyśl – Wyre­ży­se­ruj – Wypro­du­kuj – Wrzuć – Wypro­muj – Wygraj). Odby­ły się one w ośrod­ku w Róża­nym­sto­ku. czy­taj dalej →

do góry