Katalog witryn 2014

Poni­żej pre­zen­tu­je­my witry­ny inter­ne­to­we stwo­rzo­ne przez uczest­ni­ków pro­jek­tu to4art pod­czas warsz­ta­tów kom­pu­te­ro­wych. Klik­nię­cie w obra­zek prze­no­si do witryny.

Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Dzieci Warszawa — Praga Południe

Młodzi historycy piłki nożnej

„Mło­dzi histo­ry­cy pił­ki noż­nej” — witry­na dla kibi­ców piłkarskich

Mło­dzie­żowy Ośro­dek Wycho­waw­czy Nr 5 w Józefowie

Moda i uroda

„Moda i uro­da” — pora­dy dla dba­ją­cych o sie­bie nastolatek

Bonus RPK – TPS

„Bonus RPK – TPS”— fan­page pol­skich raperów

Mło­dzie­żowy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zie­lonce — Gim­na­zjum w Wołominie

War of Glory

„War of Glo­ry” — witry­na fanów gry Hero­es of Might and Magic

News by me

„News by me”— witry­na blo­go­wo-infor­ma­cyj­na, doty­cząca głów­nie gier komputerowych

Typowo damskie

„Typo­wo dam­skie”— mod­ne ubra­nia i dodatki

Takie życie

„Takie życie”— blog o męskim spoj­rze­niu na spra­wy uczuć

Mło­dzie­żowy Ośro­dek Wycho­waw­czy im. Janu­sza Kor­czaka w Antoniewie

... must be strong!

„… must be strong!” — witry­na dla fanów Miley Cyrus

Let's go get stoned - Pierwsza minuta może być ostatnią...

„Let’s go get sto­ned — Pierw­sza minu­ta może być ostat­nią…” — oso­bi­sty blog

My secret life

„My secret life” — oso­bi­sty blog

Blind Love - Jak sobie radzić z uczuciami?

„Blind Love — Jak sobie radzić z uczu­cia­mi?” — dys­ku­sje i pora­dy dla wkra­cza­ją­cych w życie uczuciowe

New Trends 2014-15

„New Trends 2014–15” — porad­nik kosmetyczno-stylizacyjny

W garażu - O tym co kochamy najbardziej :)

„W gara­żu — O tym co kocha­my naj­bar­dziej :)” — witry­na dla pasjo­na­tów motoryzacji

Drifting - Drifting All Day

„Dri­fting — Dri­fting All Day” — ostra jaz­da z poślizgiem

Taki sobie Dj :P - Nie spać! Zwiedzać!

„Taki sobie Dj :P — Nie spać! Zwie­dzać!” — stro­na domo­wa mło­dego DJ‑a

Mło­dzie­żowy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 2 we Wrocławiu

Poke – Poradnik

„Poke – Porad­nik” — coś dla miło­śni­ków Pokemonów

W siłowni

„W siłow­ni” — ćwicze­nia i odży­wia­nie dla miło­śni­ków muskulatury

"GOOD Music and Games - Ciekawostki z gier i bengiery!"

„GOOD Music and Games — Cie­ka­wost­ki z gier i ben­gie­ry!” — gry kom­pu­te­rowe i muzyka

Foto-album

„Foto-album” — fotoblog

Bez trzymanki - Strona z aspiracjami

„Bez trzy­man­ki — Stro­na z aspi­ra­cja­mi” — witry­na dla zwo­len­ni­ków dwóch kółek

Art of Styling - Wyróżnij swoje ciało

„Art of Sty­ling — Wyróż­nij swo­je cia­ło” — męskie spoj­rze­nie na stylizację

Cicha – blog

„Cicha – blog” — oso­bi­sty blog

Szczęście niejedno ma imię

„Szczę­ście nie­jed­no ma imię” — czym jest szczę­ście i jak do nie­go dążyć

Ganja Mafia

„Gan­ja Mafia” — witry­na dla fanów zespo­łu Gan­ja Mafia

Rasowe psy

„Raso­we psy” — ulu­bione rasy psów autorki