Warsztaty taneczne

Autor:

Warsz­ta­ty tanecz­ne, pro­wa­dzo­ne przez Mag­da­le­nę Przy­byszAlek­san­drę Bożek-Muszyń­ską opar­te były o tech­ni­kę tań­ca współ­cze­sne­go. Odby­ły się w ośrod­kach mazo­wiec­kich i w Domu Mło­dzie­ży w Poznaniu.

Ośrodki:

 • - Domy Mło­dzie­ży — Poznań,
 • - Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Dzie­ci War­sza­wa — Pra­ga Południe,
 • - Mło­dzie­żowy Ośro­dek Wycho­waw­czy Nr 5 w Józefowie,
 • - Mło­dzie­żowy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 2 „KĄT” w Warszawie,
 • - Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zie­lon­ce — Gim­na­zjum w Wołominie.

Cele warsztatów:

 • - pra­ca nad koncentracją,
 • - pra­ca nad motywacją,
 • - budo­wa­nie poczu­cia wła­snej war­to­ści opar­tej na wyzwaniach,
 • - pra­ca nad kon­dy­cją fizyczną,
 • - pra­ca nad poczu­ciem ryt­mu w muzyce,
 • - pra­ca nad zmniej­sze­niem aktyw­no­ści psy­cho­ru­cho­wej i ukie­run­ko­wa­nie jej na ener­gię muzyczno-taneczną,
 • - pra­ca nad inte­gra­cją grupy,
 • - pra­ca nad relak­sa­cją i nauką wyciszenia.

Plan zajęć:

 1. Roz­grzew­ka + inte­gra­cja — ćwi­cze­nia „Ja w prze­strze­ni” i „Tań­czą­ce lustra”, ćwi­cze­nia wzmac­nia­ją­co-roz­cią­ga­ją­ce — ele­men­ty PILATES.
 2. Ele­men­ty sztuk wal­ki: ćwi­cze­nie z Tai Chi: Rucho­ma Kula oraz z Aiki­do: Sfe­ra i Antysfera.
 3. Gry i zaba­wy na współ­pra­cę w grupie.
 4. Part­ne­ro­wa­nia- ćwi­cze­nia w parach i w więk­szych gru­pach — ele­men­ty Impro­wi­za­cji w Kontakcie.
 5. Nauka ukła­du tanecz­ne­go do muzy­ki wybra­nej przez uczestników.
 6. Omó­wie­nie doświad­czeń, relaks.

Efekty:

Wpis o zaję­ciach w Warszawie

Wpis o zaję­ciach w TPD

Wpis o zaję­ciach w Poznaniu

Film o zaję­ciach tanecz­nych (frag­men­ty)

Film o zaję­ciach w Pozna­niu (frag­ment)