Warsztaty Fundacji Jubilo

Autor:

W Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 2 we Wro­cła­wiu odby­ły się warsz­ta­ty teatral­no-muzycz­ne pro­wa­dzo­ne przez człon­ków Fun­da­cji Jubi­lo — Agniesz­kę Bre­sler, Die­go Pileg­gie­go, Joshua Doerk­se­na, Pio­tra Ant­ka Kurjatę.

Ośrodek:

Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 2 we Wrocławiu

Cele warsztatów:

 • - pra­ca nad koncentracją,
 • - pra­ca nad inte­gra­cją grupy,
 • - pra­ca w parach nad indy­wi­du­al­ny­mi etiudami,
 • - pra­ca nad ośmie­le­niem i odrzu­ce­niem wstydu,
 • - pra­ca nad głosem.

Program zajęć:

 1. Roz­mo­wa — wza­jem­ne pozna­nie się pro­wa­dzą­cych i uczestników.
 2. Gry na kon­cen­tra­cję — wspól­ne kla­śnię­cie, liczenie.
 3. Pra­ca w gru­pie — balan­so­wa­nie prze­strze­ni, komen­dy „stop” and „go”, zamia­na zna­cze­nia komend. Roz­wi­ja­nie pra­cy w gru­pie, kon­cen­tra­cji i reakcji.
 4. Pra­ca z part­ne­rem — pro­ste ćwi­cze­nia rucho­we: rów­no­waż­nia, pod­no­sze­nie part­ne­ra, wspól­ny wyskok. Pra­ca indy­wi­du­al­na z każ­dą z par.
 5. Gra z wło­skiej sztu­ki tań­ca i wal­ki piz­zi­ca. Pra­ca nad obec­no­ścią, kon­tak­tem wzro­ko­wym, goto­wo­ścią, szybkością.
 6. Gra teatral­na „Mor­der­ca”. Ośmie­la­nie, zwięk­sza­nie pew­no­ści sie­bie poprzez zaba­wę i odgry­wa­nie róż­nych warian­tów zadania.
 7. Table­au — foto­gra­fie, któ­re oży­wa­ją. Roz­wi­ja­nie pra­cy w gru­pie, kre­atyw­no­ści indy­wi­du­al­nej i zbio­ro­wej. Tema­ty scen zbu­do­wa­nych z gru­pą (wymy­ślo­ne przez uczest­nicz­ki): Cyrk, Ran­cho, Szpi­tal, Tita­nic, Gwiezd­ne Woj­ny, Świat według Kiep­skich, Kung Fu Pan­da. Sce­ny w parach/małych gru­pach: Pasja, Ucie­ka­ją­ca Pan­na Mło­da, Hołd Pru­ski, Batman.
 8. Nauka tra­dy­cyj­nej pie­śni z Rumu­nii Eru­lem.
 9. Capo­eira. Pra­ca indy­wi­du­al­na z każ­dym z uczest­ni­ków. Nauka pod­sta­wo­we­go kro­ku gin­ga oraz przej­ścia ule.
 10. Nauka tra­dy­cyj­nej pie­śni capo­eira Bem Te Vi.
 11. Ron­da. Pra­ca z part­ne­rem w kole capo­eiry. Pra­ca nad kon­tak­tem, ryt­mem, poro­zu­mie­niem z part­ne­rem, spraw­no­ścią i rów­no­wa­gą, kre­atyw­no­ścią. Oso­by w kole: pra­ca z ryt­mem i gło­sem, uważ­no­ścią, obecnością.

Efekty:

Wpis o warsztatach