Ventzislav Piriankov

Autor:

Ventzislav Piriankov

artysta malarz (warsztaty Malarstwo)

Ventzislav Piriankov

Uro­dził się w 1971 r. w Szu­men, w Buł­ga­rii. Od naj­młod­szych lat uczył się u zna­ne­go płow­diw­skie­go mala­rza Ana­sta­sa Kon­stan­ti­no­wa. W 1990 r. ukoń­czył Liceum Pla­stycz­ne w Płow­diw, zdo­by­wa­jąc dyplom z wyróż­nie­niem. Dostał się do dwóch aka­de­mii sztuk pięk­nych w Buł­ga­rii na pierw­szym miej­scu. Przez rok stu­dio­wał w Sofii, po czym wyje­chał do Pol­ski, aby kon­ty­nu­ować naukę na poznań­skiej ASP. Ukoń­czył stu­dia w roku 1995, dyplo­mem z malar­stwa w pra­cow­ni prof. Jac­ka Wal­to­sia. Vent­zi jest auto­rem ponad 30 wystaw indy­wi­du­al­nych. Twór­ca nie­za­leż­ne­go cen­trum sztu­ki – Gale­rii, Pra­cow­ni i Szko­ły Rysun­ku Vent­zi. Autor obra­zów malar­skich, tek­stów, akcji i zda­rzeń. Obec­ny jest na sce­nie sztu­ki w Pol­sce od ponad 20. lat. Pirian­kov malu­je obra­zy. Per­for­mu­je z mło­dy­mi ludź­mi, pro­wa­dząc zaję­cia w swo­jej pra­cow­ni na wzór nowo­jor­skich Artist’s Stu­dio. Absol­wen­ci jego Szko­ły Rysun­ku zaj­mu­ją pierw­sze miej­sca na egza­mi­nach na Poznań­ski Uni­wer­sy­tet Arty­stycz­ny oraz na Archi­tek­tu­rę na Poli­tech­ni­ce. Pirian­kov zapi­su­je myśli. Inter­we­niu­je w prze­strzeń publicz­ną, wycho­dząc z pra­cow­nią na zewnątrz. Aran­żu­je sytu­acje z pogra­ni­cza sztu­ki i życia. Nie jest jed­nak tyl­ko mala­rzem, ani tyl­ko per­for­me­rem czy akcjo­ne­rem. Two­rzo­ne przez nie­go dzie­ła są kli­szą oso­bi­stych emo­cji. Czuj­na kry­tycz­na posta­wa wyni­ka z potrze­by wol­no­ści i pole­micz­ne­go cha­rak­te­ru. Twór­czość Vent­zi­sla­va Pirian­ko­va dale­ka jest od powie­la­nia kolej­nych ele­men­tów obra­zów według tej samej regu­ły. Bar­dzo czę­sto poja­wia­ją się wąt­pli­wo­ści, czy tak róż­ne obra­zy nale­żą do jed­ne­go auto­ra. Nie zno­si zasto­ju i bana­łu, pozo­sta­je w cią­głym ruchu. Wbrew pozo­rom Pirian­kov dosko­na­le odnaj­du­je się w Pozna­niu, wpi­su­jąc się w kapi­ta­li­stycz­ny, zor­ga­ni­zo­wa­ny i logicz­ny spo­sób funk­cjo­no­wa­nia mia­sta. Z dru­giej stro­ny zacho­wu­je mak­si­mum nie­za­leż­no­ści, two­rząc enkla­wę w swo­jej tęt­nią­cej życiem arty­stycz­nym pra­cow­ni. Gale­ria Vent­zi, znaj­du­ją­ca się w cha­rak­te­ry­stycz­nej kamie­ni­cy u zbie­gu ulic Mosto­wej i Wszyst­kich Świę­tych, jest miej­scem gro­ma­dzą­cym ludzi z pasją, miej­scem łączą­cym poko­le­nia, rów­nież wśród uczniów Vent­zie­go. Nie­któ­rzy z nich są już wykła­dow­ca­mi na wyż­szych uczel­niach, cenio­ny­mi archi­tek­ta­mi, pro­jek­tan­ta­mi, a na pew­no sil­ny­mi indy­wi­du­al­no­ścia­mi. Gale­ria Vent­zi poprzez swój ogrom­ny wpływ na świa­do­mość i pro­fe­sjo­na­lizm mło­dych ludzi bez wąt­pie­nia ma swój udział w kre­owa­niu tren­dów i nowych ten­den­cji w sztuce.

Zobacz także:

warsz­ta­ty malarskie

Więcej w Internecie:

Vent­zi­slav Piriankov