Thomas Harzem

Autor:

Thomas Harzem

reżyser, scenograf, performer (warsztaty Performance)

Thomas Harzem

Ukoń­czył Szko­łę Sztu­ki Wizu­al­nej „CIM­da­ta” w Ber­li­nie (2000). W latach 2007–2008 był reży­se­rem, auto­rem sce­no­gra­fii, adap­ta­cji i wideo pro­jek­cji przy trzech spek­ta­klach w Teatrze Wytwór­nia w War­sza­wie: „Polo­wa­nie na szczu­ry” Pete­ra Tur­ri­nie­go na moty­wach utwo­ru Wil­lar­da Manu­sa, „O lep­szy świat” Rolan­da Schim­melp­fen­nin­ga oraz „1 2 3 4 Baba Jaga Patrzy” na pod­sta­wie dra­ma­tu Paw­ła Demir­skie­go. Współ­pra­co­wał z Micha­łem Zada­rą, Janem Pesz­kiem, Łuka­szem Kosem, Paw­łem Szko­ta­kiem, Wik­to­rem Rubi­nem. Zre­ali­zo­wał pro­jekt Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu WARSZAWA CENTRALNA 2010 ‚MIGRACJE’ pt. „TURISTA” na pod­sta­wie sztu­ki Mariu­sa von May­en­bur­ga. Brał udział w nur­cie głów­nym 34. Prze­glą­du Pio­sen­ki Aktor­skiej ze spek­ta­klem „Route 67” oraz w nur­cie off z pro­jek­tem „1:1”, zre­ali­zo­wa­nym wraz z Mar­ty­ną Mil­ler na pod­sta­wie „Trak­ta­tu logicz­no-filo­zo­ficz­ne­go” Ludwi­ga Wit­t­gen­ste­ina. Zre­ali­zo­wał z San­drą Hill per­for­man­ce pt. „Tiger sle­eps toni­te” jako reży­ser i sce­no­graf oraz per­for­mer w ramach at.tension Festi­val w Lärz (Niem­cy). Reali­zu­je poszu­ki­wa­nia w rejo­nie per­for­man­su i muzy­ki z trans­for­ma­cją instru­men­tów, któ­re są ory­gi­nal­nie stwo­rzo­ne do innych celów – np. występ jako per­for­mer i muzyk na żywo z nin­ten­do (kon­so­la do gry) na Festi­wa­lu Fusion w 2013 r. Współ­pra­cu­je z Teatrem HOTELOKO: w 2012 r. zre­ali­zo­wał pro­jek­cje wideo w spek­ta­klu „Podwór­ko Kor­cza­ka”, a w 2014 r. prze­strzeń, wideo i audio do spek­ta­klu „69” Igo­ra Bau­er­si­my w reży­se­rii Karo­li­ny Kirsz. Przez kil­ka lat miesz­kał w Pol­sce, obec­nie miesz­ka pod Ber­li­nem w Kuhl­hau­sen, gdzie ma prze­strzeń do pra­cy i reali­zu­je wie­le pro­jek­tów, m.in. edu­ka­cyj­ny pro­jekt teatral­ny pt. „heim(at)marienfelde”, opar­ty na arty­stycz­nym eks­pe­ry­men­cie, anga­żu­ją­cy uczniów w wie­ku 10–16 lat z rodzin uchodź­czych i imigranckich.

Zobacz także:

warsz­ta­ty Per­for­man­ce