Start projektu w Poznaniu

Autor:

Pro­jekt w Pozna­niu roz­po­czę­ły 12 paź­dzier­ni­ka 2014 r. warsz­ta­ty malar­skie w Gale­rii Vent­zi (Vent­zi Art Gal­le­ry). Wzię­ła w nim udział mło­dzież z Domu Mło­dzie­ży w Pozna­niu. Pro­wa­dze­nie: Vent­zi­slav Pirian­kov.