Specjalny gość w Antoniewie

Autor:

Na warsz­ta­tach w Anto­nie­wie towa­rzy­szy­ła nam Wan­da Wasi­lew­ska — dzien­ni­kar­ka Radia Mer­ku­ry, praw­dzi­wa mistrzy­ni repor­ta­żu spo­łecz­ne­go, lau­re­at­ka wie­lu nagród. Dla mło­dych ludzi roz­mo­wa z nią i przy­glą­da­nie się jej pra­cy były napraw­dę cen­nym doświad­cze­niem. Wan­da — dziękujemy!

Efek­tem wizy­ty nasze­go Gościa jest repor­taż „Ogni­sko”. Moż­na go posłu­chać na stro­nie Radia Mer­ku­ry. Zapra­sza­my!