Michał Maciejewski

Autor:

Michał Maciejewski

specjalista w dziedzinie IT, współautor projektu (warsztaty internetowe — Nowe media)

Michał Maciejewski

Z wykształ­ce­nia magi­ster sztu­ki. Od lat 90. zaj­mo­wał się szko­le­niem i doradz­twem kom­pu­te­ro­wym. Two­rzył rów­nież opro­gra­mo­wa­nie do obsłu­gi firm w śro­do­wi­sku MS Excel, zaj­mo­wał się gra­fi­ką bit­ma­po­wą (Pho­to­shop) i wek­to­ro­wą (Corel­Draw), jak rów­nież pra­co­wał przy obrób­ce i maste­rin­gu cyfro­wych danych audio. Obec­nie pro­jek­tu­je, two­rzy i wdra­ża witry­ny www w opar­ciu o naj­po­pu­lar­niej­szy na świe­cie CMS (Con­tent Mana­ge­ment Sys­tem) Word­Press. Spe­cja­li­zu­je się w tłu­ma­cze­niach na język pol­ski modu­łów Word­Pres­sa, prze­rób­kach i dosto­so­wa­niach wty­czek i moty­wów gra­ficz­nych na potrze­by klien­tów oraz w insta­la­cjach typu Mul­ti­Si­te. Jako dyplo­mo­wa­ny instruk­tor teatral­ny ma doświad­cze­nie w pra­cy z młodzieżą.

Zobacz także:

warsz­ta­ty komputerowe