Marta Ankiersztejn

Autor:

Marta Ankiersztejn

fotograf, pedagog (warsztaty fotograficzne)

Marta Ankiersztejn

Absol­went­ka Wie­dzy o Teatrze na Aka­de­mii Teatral­nej w War­sza­wie. Ukoń­czy­ła trzy­let­nie Stu­dium Foto­gra­fii w Związ­ku Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fi­ków obro­ną dyplo­mu i wysta­wą w Sta­rej Gale­rii ZPAF. Dwu­krot­nie nagra­dza­na na kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym „Taniec – ener­gia cia­ła i wyobraź­ni”, któ­re­mu towa­rzy­szy­ła wysta­wa w ramach Mię­dzy­na­ro­do­wych Spo­tkań Teatrów Tań­ca w Lubli­nie. Współ­pra­cu­je mię­dzy inny­mi z Insty­tu­tem Teatral­nym, Insty­tu­tem Muzy­ki i Tań­ca, Fun­da­cją Ciało/Umysł, war­szaw­ski­mi teatra­mi: Stu­dio, Powszech­nym i Pol­skim, a tak­że Teatrem Pol­skim w Byd­gosz­czy. Doku­men­tu­je naj­waż­niej­sze festi­wa­le teatral­ne i tanecz­ne, m.in. War­szaw­skie Spo­tka­nia Teatral­ne i Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Tań­ca Współ­cze­sne­go Ciało/Umysł. W 2012 r. otrzy­ma­ła sty­pen­dium arty­stycz­ne m. st. War­sza­wy, w ramach któ­re­go powstał pro­jekt „Urban­flo­wers” – seria por­tre­tów war­szaw­skich tan­ce­rzy impro­wi­zu­ją­cych w prze­strze­ni miejskiej.

Zobacz także:

warsz­ta­ty fotograficzne

Więcej w Internecie:

Mar­ta Ankiersztejn