Magdalena Przybysz

Autor:

Magdalena Przybysz

choreografka, tancerka, performerka, muzyk, pedagog tańca (warsztaty Taniec współczesny)

Magdalena Przybysz

fot. A. Ciupryk

Ukoń­czy­ła psy­cho­lo­gię sto­so­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim w Kra­ko­wie oraz spe­cja­li­za­cję tre­ner NLP. Od 10 lat pro­wa­dzi zaję­cia z tań­ca współ­cze­sne­go i cho­re­ote­ra­pii w Stu­dium Tera­pii przez Sztu­kę w Teatrze Ludo­wym w Kra­ko­wie. Wykła­da­ła tak­że na Wydzia­le Muzy­ko­te­ra­pii w Kra­ko­wie (2008−2010) w Szko­le Tań­ca i Cho­re­ogra­fii Sce­nicz­nej w Kra­ko­wie (2012−2013) oraz na Wydzia­le Aktor­skim w WSKiMS w War­sza­wie (2014). Od 7 lat współ­pra­cu­je tak­że z Fun­da­cją Path­ways Pol­ska, z któ­rą orga­ni­zu­je wyda­rze­nia arty­stycz­ne i akcje spo­łecz­ne w ramach biz­ne­su odpo­wie­dzial­ne­go spo­łecz­nie. Ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie z pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów dla dzie­ci i mło­dzie­ży z śro­do­wisk dys­funk­cyj­nych: Festi­wal Rado­ści i Uśmie­chu Laj­ko­nik dla dzie­ci z lek­kim upo­śle­dze­niem umy­sło­wym (2003−2009), zaję­cia w Zakła­dzie Popraw­czym w Raci­bo­rzu (2009), ZSS nr 14 w Kra­ko­wie (2004−2010), akcje spo­łecz­ne dla Domów Dziecka.

Uczest­nicz­ka tanecz­ne­go pro­gra­mu Solo Pro­jekt 2009 w pro­gra­mie Sta­ry Bro­war Nowy Taniec w Pozna­niu,  w 2010 r. we współ­pra­cy z Anną Szwaj­gier i Zor­ką Wol­l­ny przy­go­to­wa­ła pro­jekt Prze­si­le­nie let­nie”, któ­ry został nagro­dzo­ny jako naj­lep­szy pro­jekt site-spe­ci­fic w kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez For­tis i Art Sta­tions Foun­da­tion pod­czas Festi­wa­lu Mal­ta. W 2013 r. sty­pen­dyst­ka Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go w dzie­dzi­nie tań­ca. Spek­takl, któ­ry powstał w ramach sty­pen­dium, był pre­zen­to­wa­ny m.in. w ramach pro­gra­mu Cri­co­te­ki „Poli­fo­nie w Kra­ko­wie (Kto inspi­ru­je? Tade­usz Kan­tor)”. W 2013 r. wzię­ła udział w pro­jek­cie „Kil­ka kro­ków do Luto­sław­skie­go” Fun­da­cji For­te oraz Fun­da­cji Bur­dąg. Współ­two­rzy­ła pro­jekt „You KANT Dan­ce” we współ­pra­cy z dr. filo­zo­fii Toma­szem Mazu­rem, któ­ry był pre­zen­to­wa­ny w ramach War­szaw­skiej Nocy Tań­ca 2013 orga­ni­zo­wa­nej przez Fun­da­cję Ciało/Umysł. Obec­nie z wła­sną muzycz­ną gru­pą „Busi­nesswo­man” pra­cu­je nad albu­mem muzycz­nym pt. „Rytu­ał”.

Zobacz także:

warsz­ta­ty taneczne