Foto w KĄCIE

Autor:

Cykl inspi­ru­ją­cych spo­tkań ze sztu­ką foto­gra­fii w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 2 „KĄT” w War­sza­wie. Pod­sta­wo­we zagad­nie­nia nie­zbęd­ne do świa­do­me­go posłu­gi­wa­nia się apa­ra­tem foto­gra­ficz­nym: przy­sło­na, migaw­ka, czu­łość ISO, malo­wa­nie świa­tłem, a potem — nauka edy­cji wybra­nych zdjęć w pro­gra­mie gra­ficz­nym. Pro­wa­dze­nie: Mar­ta Ankiersz­tajn.