Muzyka 2014 (60)

Warsztaty Fundacji Jubilo

Autor:

W Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 2 we Wro­cła­wiu odby­ły się warsz­ta­ty teatral­no-muzycz­ne pro­wa­dzo­ne przez człon­ków Fun­da­cji Jubi­lo — Agniesz­kę Bre­sler, Die­go Pileg­gie­go, Joshua Doerk­se­na, Pio­tra Ant­ka Kur­ja­tę… czy­taj dalej →

Warsztaty taneczne

Autor:

Warsz­ta­ty tanecz­ne, pro­wa­dzo­ne przez Mag­da­le­nę Przy­bysz i Alek­san­drę Bożek-Muszyń­ską opar­te były o tech­ni­kę tań­ca współ­cze­sne­go. Odby­ły się w ośrod­kach mazo­wiec­kich i w Domu Mło­dzieży w Pozna­niu… czy­taj dalej →

Performance

Autor:

Część pro­jek­tu to4art to warsz­ta­ty muzycz­no-per­for­ma­tyw­ne, któ­re odby­ły się w trzech ośrod­kach na Mazow­szu. Popro­wa­dzi­li je per­for­mer Tho­mas Harzem i muzyk Jan Zim­mer­mann… czy­taj dalej →