Art 2014 (60)

Warsztaty malarskie

Autor:

Warsz­ta­ty malar­skie, pro­wa­dzo­ne przez Vent­zi­sla­va Pirian­ko­va, zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne z uczest­ni­ka­mi pro­gra­mu to4art z Domu Mło­dzie­ży w Pozna­niu. Odby­ły się one w Gale­rii Vent­zi, w gru­pie zin­te­gro­wa­nej, z mło­dzie­żą przy­go­to­wu­ją­cą się na stu­dia arty­stycz­ne… czy­taj dalej →

Sitodruk

Autor:

Zaję­cia z sito­dru­ku, któ­re odby­ły się w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie, to kolej­na część pro­jek­tu to4art. Pro­wa­dzi­ła je Aga­Br­wi… czy­taj dalej →

Warsztaty fotograficzne

Autor:

Warsz­ta­ty foto­gra­ficz­ne odby­ły się w Mło­dzie­żo­wych Ośrod­kach Socjo­te­ra­pii i Mło­dzie­żo­wych Ośrod­kach Wycho­waw­czych na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go. Pro­wa­dzi­ła je Mar­ta Ankiersz­tejn… czy­taj dalej →

Recykling — Upcykling

Autor:

Czę­ścią warsz­ta­tów to4art były warsz­ta­ty pla­stycz­ne w opar­ciu o recy­kling i upcy­kling prze­pro­wa­dzo­ne w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii w Zie­lon­ce, w Inter­na­cie Rudzien­ko. Pro­wa­dze­nie: Aga­ta Życz­kow­ska… czy­taj dalej →

Performance

Autor:

Część pro­jek­tu to4art to warsz­ta­ty muzycz­no-per­for­ma­tyw­ne, któ­re odby­ły się w trzech ośrod­kach na Mazow­szu. Popro­wa­dzi­li je per­for­mer Tho­mas Harzem i muzyk Jan Zim­mer­mann… czy­taj dalej →