Instytucje 2014 (60)

Teatr Ognisko

Autor:

Teatr Ognisko - logo

Teatr Ogni­sko powstał w 2003 r., jako spół­ka powo­ła­na do życia przez Hali­nę i Jana Machul­skich oraz wycho­wan­ków ogni­ska teatral­ne­go pro­wa­dzo­ne­go przez nich w war­szaw­skim Teatrze Ocho­ty. Hali­na i Jan Machul­scy to twór­cy, arty­ści i wycho­waw­cy. Przez dzie­się­cio­le­cia edu­ko­wa­li przez sztu­kę kolej­ne poko­le­nia mło­dych ludzi. Reali­zo­wa­li nie­zwy­kłe przed­się­wzię­cia. Kształ­to­wa­li jed­nost­ki: dzie­ci, mło­dzież, nauczy­cie­li, akto­rów i widzów… czy­taj dalej →

Fundacja Rozwoju Teatru NOWA FALA [frt:nf]

Autor:

Fundacja Rozwoju Teatru NOWA FALA [frt:nf]

Fun­da­cja powsta­ła z ini­cja­ty­wy aktor­ki i pro­du­cent­ki Aga­ty Życz­kow­skiej w 2009 r. Ma na celu wspie­ra­nie i inte­gra­cję arty­stów zwią­za­nych z teatrem i kul­tu­rą: reży­se­rów, akto­rów, tan­ce­rzy, dra­ma­tur­gów, sce­no­pi­sa­rzy, sce­no­gra­fów, muzy­ków, foto­gra­fi­ków, arty­stów wideo, fil­mow­ców. Jed­nym z celów jest tak­że dzia­łal­ność edu­ka­cyj­na. Zale­ży nam na wyrów­ny­wa­niu szans dzie­ci i mło­dzie­ży (rów­nież wyklu­czo­nej i nie­peł­no­spraw­nej) w roz­wo­ju arty­stycz­nym i kul­tu­ral­nym… czy­taj dalej →