Instruktorzy 2014 (60)

Marta Ankiersztejn

Autor:

Marta Ankiersztejn

Absol­went­ka Wie­dzy o Teatrze na Aka­de­mii Teatral­nej w War­sza­wie. Ukoń­czy­ła trzy­let­nie Stu­dium Foto­gra­fii w Związ­ku Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fi­ków obro­ną dyplo­mu i wysta­wą w Sta­rej Gale­rii ZPAF. Dwu­krot­nie nagra­dza­na na kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym „Taniec – ener­gia cia­ła i wyobraź­ni”, któ­re­mu towa­rzy­szy­ła wysta­wa w ramach Mię­dzy­na­ro­do­wych Spo­tkań Teatrów Tań­ca w Lubli­nie. Współ­pra­cu­je mię­dzy inny­mi z Insty­tu­tem Teatral­nym, Insty­tu­tem Muzy­ki i Tań­ca… czy­taj dalej →

Aleksandra Bożek-Muszyńska

Autor:

Tan­cer­ka, per­for­mer­ka, dyplo­mo­wa­na instruk­tor­ka tań­ca współ­cze­sne­go, tre­ner biz­ne­su, filo­loż­ka. Od 2007 roku zwią­za­na z war­szaw­skim teatrem Muf­mi Anny Pio­trow­skiej. Autor­ka kil­ku solo­wych prac (m.in. Dystans, In brief. I know №Thing) i duetów (Coaching, Do you …?, Day of the Per­for­man­ce), któ­re były pre­zen­to­wa­ne na festi­wa­lach w Pol­sce i za gra­ni­cą (Węgry, Niem­cy). Współ­au­tor­ka cho­re­ogra­fii do pro­jek­tu „Free.dom” powsta­łe­go w ramach pro­gra­mu AGON… czy­taj dalej →

Aga Brwi

Autor:

Aga Brwi

Pro­jek­tant­ka autor­skich kolek­cji odzie­żo­wych, kostiu­mów teatral­nych oraz uni­ka­to­wych tka­nin, ini­cja­tor­ka dzia­łań z zakre­su edu­ka­cji pla­stycz­nej. Absol­went­ka Wydzia­łu Tka­ni­ny i Ubio­ru Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Łodzi oraz stu­diów pody­plo­mo­wych „Pro­jek­to­wa­nie wzor­ni­cze w zarzą­dza­niu roz­wo­jem nowe­go pro­duk­tu – Pro­duct Design Mana­ge­ment” w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie. Pod­czas pro­wa­dzo­nych przez nią warsz­ta­tów powsta­ją nie­ty­po­we for­my gra­ficz­ne… czy­taj dalej →

Thomas Harzem

Autor:

Thomas Harzem

Ukoń­czył Szko­łę Sztu­ki Wizu­al­nej „CIM­da­ta” w Ber­li­nie (2000). W latach 2007–2008 był reży­se­rem, auto­rem sce­no­gra­fii, adap­ta­cji i wideo pro­jek­cji przy trzech spek­ta­klach w Teatrze Wytwór­nia w War­sza­wie: „Polo­wa­nie na szczu­ry” Pete­ra Tur­ri­nie­go na moty­wach utwo­ru Wil­lar­da Manu­sa, „O lep­szy świat” Rolan­da Schim­melp­fen­nin­ga oraz „1 2 3 4 Baba Jaga Patrzy” na pod­sta­wie dra­ma­tu Paw­ła Demir­skie­go. Współ­pra­co­wał z Micha­łem Zada­rą, Janem Pesz­kiem… czy­taj dalej →

Jubilo

Autor:

Jubilo

Jubi­lo jest pro­jek­tem zaini­cjo­wa­nym w celu kre­owa­nia spo­tkań na płasz­czyź­nie arty­stycz­nej wśród wro­cław­skich i dol­no­ślą­skich spo­łecz­no­ści lokal­nych. Nazwa Jubi­lo wywo­dzi się od łaciń­skie­go sło­wa jubi­la­re, któ­re zna­czy tyle, co „krzy­czeć z rado­ści”. Jubi­lo kie­ru­je się potrze­bą arty­stycz­nej inter­wen­cji jako pro­te­stu prze­ciw wyklu­cza­niu z kul­tur, dążąc do prze­ła­my­wa­nia barier spo­łecz­nych, eko­no­micz­nych, języ­ko­wych i kul­tu­ro­wych poprzez akcje i inter­wen­cje arty­stycz­ne… czy­taj dalej →

Adam Łoniewski

Autor:

Adam Łoniewski

Ukoń­czył łódz­ką PWS­FTviT – Wydział Aktor­ski i Pody­plo­mo­we Stu­dium Przy­go­to­wa­nia Peda­go­gicz­ne­go na AHE. Jako aktor współ­pra­cu­je z czę­sto­chow­skim Teatrem im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza i Teatrem Pol­skim w Pozna­niu oraz wie­lo­ma teatra­mi offo­wy­mi, m.in. Ustau­sta, Teatr A, Teatr Biu­ro Podró­ży. Od 12 lat zaj­mu­je się pra­cą warsz­ta­to­wą i peda­go­gicz­ną z mło­dzie­żą. Pro­wa­dzi cyklicz­ne warsz­ta­ty w Cen­trum Kul­tu­ry Mło­dych w Łodzi. czy­taj dalej →

Michał Maciejewski

Autor:

Michał Maciejewski

Z wykształ­ce­nia magi­ster sztu­ki. Od lat 90. zaj­mo­wał się szko­le­niem i doradz­twem kom­pu­te­ro­wym. Two­rzył rów­nież opro­gra­mo­wa­nie do obsłu­gi firm w śro­do­wi­sku MS Excel, zaj­mo­wał się gra­fi­ką bit­ma­po­wą (Pho­to­shop) i wek­to­ro­wą (Corel­Draw), jak rów­nież pra­co­wał przy obrób­ce i maste­rin­gu cyfro­wych danych audio. Obec­nie pro­jek­tu­je, two­rzy i wdra­ża witry­ny www w opar­ciu o naj­po­pu­lar­niej­szy na świe­cie CMS (Con­tent Mana­ge­ment Sys­tem) Word­press. czy­taj dalej →

Jakub Paluszkiewicz

Autor:

Jakub Paluszkiewicz

Dzien­ni­karz radio­wy, pra­so­wy i inter­ne­to­wy. Przez bli­sko 20 lat pra­co­wał w Pol­skim Radiu – Roz­gło­śni Regio­nal­nej w Pozna­niu, peł­niąc funk­cje repor­te­ra, redak­to­ra, pro­wa­dzą­ce­go pro­gram na żywo, wydaw­cy blo­ków publi­cy­stycz­nych i auto­ra audy­cji o tema­ty­ce spo­łecz­nej i gospo­dar­czej. Legi­ty­mu­je się Kar­tą Mikro­fo­no­wą kla­sy S, przy­zna­ną przez Komi­sję Języ­ko­wą Pol­skie­go Radia. W dorob­ku ma rów­nież współ­pra­cę z Pro­gra­ma­mi I i III Pol­skie­go Radia, tygo­dni­kiem Poli­ty­ka… czy­taj dalej →

Paweł Paszta

Autor:

Paweł Paszta

Ukoń­czył trzy­stop­nio­wy kurs instruk­to­rów dra­my pro­wa­dzo­ny przez peda­go­gów z kra­ju (Hali­na Machul­ska, Anna Dzie­dzic, Jerzy Łazew­ski, Wie­sław Koma­sa, Ali­cja Prusz­kow­ska, Wie­sła­wa Kla­ta) i spe­cja­li­stów z zagra­ni­cy (Patri­ce Bal­dwin, Frank Radüg, Audrius Baniu­nas, Tade­usz Lewic­ki). Współ­pro­wa­dząc zaję­cia w Zespo­le Szkół Muzycz­nych im. F. Cho­pi­na przy ul. Bed­nar­skiej w War­sza­wie, wyre­ży­se­ro­wał autor­skie spek­ta­kle: „Utwór o muzy­ce”, a tak­że „Pałac duchów”… czy­taj dalej →

Ventzislav Piriankov

Autor:

Ventzislav Piriankov

Uro­dził się w 1971 r. w Szu­men, w Buł­ga­rii. Od naj­młod­szych lat uczył się u zna­ne­go płow­diw­skie­go mala­rza Ana­sta­sa Kon­stan­ti­no­wa. W 1990 r. ukoń­czył Liceum Pla­stycz­ne w Płow­diw, zdo­by­wa­jąc dyplom z wyróż­nie­niem. Dostał się do dwóch aka­de­mii sztuk pięk­nych w Buł­ga­rii na pierw­szym miej­scu. Przez rok stu­dio­wał w Sofii, po czym wyje­chał do Pol­ski, aby kon­ty­nu­ować naukę na poznań­skiej ASP. Ukoń­czył stu­dia w roku 1995, dyplo­mem z malar­stwa w pra­cow­ni prof. Jac­ka Wal­to­sia. czy­taj dalej →

Magdalena Przybysz

Autor:

Magdalena Przybysz

Ukoń­czy­ła psy­cho­lo­gię sto­so­wa­ną na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim w Kra­ko­wie oraz spe­cja­li­za­cję tre­ner NLP. Od 10 lat pro­wa­dzi zaję­cia z tań­ca współ­cze­sne­go i cho­re­ote­ra­pii w Stu­dium Tera­pii przez Sztu­kę w Teatrze Ludo­wym w Kra­ko­wie. Wykła­da­ła tak­że na Wydzia­le Muzy­ko­te­ra­pii w Kra­ko­wie (2008−2010) w Szko­le Tań­ca i Cho­re­ogra­fii Sce­nicz­nej w Kra­ko­wie (2012−2013) oraz na Wydzia­le Aktor­skim w WSKiMS w War­sza­wie (2014). czy­taj dalej →

Jan Zimmermann

Autor:

Jan Zimmermann

W latach 90. twór­ca muzy­ki elek­tro­nicz­nej, jako czło­nek Gro­ove Com­bi­nat. W 2011 r. ukoń­czył stu­dia uzu­peł­nia­ją­ce na UdK Ber­lin o kie­run­ku „Sound Stu­dies at Sam Auin­gers Class“, któ­re roz­sze­rzy­ły jego poszu­ki­wa­nia na polu sztu­ki wizu­al­nej i dzia­łań inter­dy­scy­pli­nar­nych. Ostat­nie jego pra­ce z tej dzie­dzi­ny – eks­pe­ry­men­ty z cię­ciem winy­lu czy trans­kryp­cja nagra­nia radio­we­go – pre­zen­to­wa­ne były na mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach… czy­taj dalej →

Dawid Żakowski

Autor:

Dawid Żakowski

W latach 1997–2007 współ­pra­co­wał z Pio­trem Borow­skim (uczniem Jerze­go Gro­tow­skie­go), jako aktor i asy­stent reży­se­ra, m.in. przy spek­ta­klach „Pół­noc”, „Czło­wiek”, „Hen­ryk. Ham­let. Hospi­tal”, pre­zen­to­wa­nych w Pary­żu, Lil­le, Ber­li­nie, Düs­sel­dor­fie, Moskwie, Mon­te­vi­deo, Cara­cas, Belo Hori­zon­te, São Pau­lo, Neapo­lu, Paler­mo, Flo­ren­cji i Zury­chu. W ostat­nich latach pra­cy twór­czej reali­zu­je pro­jek­ty o cha­rak­te­rze inter­dy­scy­pli­nar­nym i edu­ka­cyj­nym. czy­taj dalej →

Agata Życzkowska

Autor:

Agata Życzkowska

W wie­ku 13 lat tra­fi­ła do Ogni­ska Teatral­ne­go Machul­skich, gdzie po trzech latach uzy­ska­ła dyplom mło­dzie­żo­we­go instruk­to­ra teatral­ne­go. Uczest­nicz­ka Stu­dium Pla­stycz­ne­go przy Sor­bo­nie w Pary­żu. Gra na pia­ni­nie i gita­rze. Pasjo­nu­je się foto­gra­fią i fil­mem. Absol­went­ka Wydział Aktor­skie­go Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Fil­mo­wej, Tele­wi­zyj­nej i Teatral­nej w Łodzi (2001). Bra­ła udział w wie­lu warsz­ta­tach z ucznia­mi Jerze­go Gro­tow­skie­go… czy­taj dalej →