Drama — zajęcia z Józefowie

Autor:

Warsz­ta­ty dra­my w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie. Seria zadań na inte­gra­cję w gru­pie, mię­dzy inny­mi pro­wa­dze­nie „nie­wi­do­me­go” gło­sem w prze­strze­ni. Pro­wa­dze­nie: Paweł Pasz­ta.