Aga Brwi

Autor:

Aga Brwi

projektantka, pedagog (warsztaty Sitodruk)

Aga Brwi

Pro­jek­tant­ka autor­skich kolek­cji odzie­żo­wych, kostiu­mów teatral­nych oraz uni­ka­to­wych tka­nin, ini­cja­tor­ka dzia­łań z zakre­su edu­ka­cji pla­stycz­nej. Absol­went­ka Wydzia­łu Tka­ni­ny i Ubio­ru Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Łodzi oraz stu­diów pody­plo­mo­wych „Pro­jek­to­wa­nie wzor­ni­cze w zarzą­dza­niu roz­wo­jem nowe­go pro­duk­tu – Pro­duct Design Mana­ge­ment” w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie. Pod­czas pro­wa­dzo­nych przez nią warsz­ta­tów powsta­ją nie­ty­po­we for­my gra­ficz­ne inspi­ro­wa­ne pomy­sła­mi uczest­ni­ków, któ­re następ­nie są prze­no­szo­ne na siat­kach meto­dą sito­dru­ku na tka­ni­ny (koszul­ki, spodnie) lub na papier.

Zobacz także:

warsz­ta­ty Sito­druk

Więcej w Internecie:

Aga Brwi
Warsz­ta­ty sitodruku