Adam Łoniewski

Autor:

Adam Łoniewski

aktor, pedagog (warsztaty filmowe)

Adam Łoniewski

Ukoń­czył łódz­ką PWS­FTviT – Wydział Aktor­ski i Pody­plo­mo­we Stu­dium Przy­go­to­wa­nia Peda­go­gicz­ne­go na AHE. Jako aktor współ­pra­cu­je z czę­sto­chow­skim Teatrem im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza i Teatrem Pol­skim w Pozna­niu oraz wie­lo­ma teatra­mi offo­wy­mi, m.in. Ustau­sta, Teatr A, Teatr Biu­ro Podró­ży. Od 12 lat zaj­mu­je się pra­cą warsz­ta­to­wą i peda­go­gicz­ną z mło­dzie­żą. Pro­wa­dzi cyklicz­ne warsz­ta­ty w Cen­trum Kul­tu­ry Mło­dych w Łodzi. Jako reży­ser jest auto­rem wie­lu spek­ta­kli zre­ali­zo­wa­nych z mło­dzie­żą nagra­dza­nych na ogól­no­pol­skich festi­wa­lach. Zało­ży­ciel i kie­row­nik Teatru Rebe­lia, zaj­mu­ją­ce­go się rekon­struk­cją śre­dnio­wiecz­ne­go teatru jar­marcz­ne­go, instruk­tor teatral­ny w GOK Sędzie­jo­wi­ce. Jest auto­rem tele­dy­sków dla takich zespo­łów, jak Haba­kuk, Kalo­ka­ga­thos czy Zegar­mistrz Cza­su. W swo­ich spek­ta­klach chęt­nie korzy­sta z róż­no­rod­nych tech­nik mul­ti­me­dial­nych, poszu­ku­jąc nowych form prze­ka­zu i spo­so­bów na wyko­rzy­sta­nie mul­ti­me­diów. W latach 2011–2012 współ­uczest­ni­czył w reali­za­cji pro­jek­tu „Dobra Cool­tu­ra” w Płoc­ku, któ­ry zakoń­czył się nagra­niem dwóch spek­ta­kli teatru tele­wi­zji z Mło­dzie­żo­wym Teatrem „Trze­cie­go”. Od 6 lat wraz z żona pro­wa­dzą w Sędzie­jo­wi­cach Dom Pra­cy Twór­czej „Przy­stań”, orga­ni­zu­jąc warsz­ta­ty, mini­fe­sti­wa­le, pane­le dys­ku­syj­ne, kon­cer­ty i wysta­wy, wspie­ra­jąc roz­wój kul­tu­ral­ny dzie­ci z obsza­rów wiejskich.

Zobacz także:

warsz­ta­ty 7W